By the way... 10, 25 februari 1993


By the way...

Maandagochtend, twaalf uur. In gedachten verzonken loop je naar de bushalte. Opeens slaat het noodlot toe. In de verte hoor je het vage lawaai van zo'n hoempapa-band. De gedachte rijst: `Waarom ik?'.

Vluchtig ga je je geheugen langs. Nee, niets misdaan. Niets ernstigs althans. `Ze zullen toch niet mijn kant op gaan?' Maar ja hoor, je slaat een hoek om en plots sta je oog in oog met de lawaaistampers die hetzelfde deden met de andere hoek van de straat.

Achter het hoempapa-geheel loopt een werkelijk zielig groepje van zo'n vijftien mannetjes, huismoeders en koters gezellig mee te blèren: `HET IS WEER CARNAVAL!' Ja, dat vermoeden had je al wel.

Carnaval, laten ze dat fenomeen alsjeblieft beneden de rivieren houden. Of als we het toch over water hebben, misschien zijn er nog wel betere ideeën...

de redactie

Lang zullen we leven.

Tien februari waren we jarig. Dat moest natuurlijk gevierd worden, en zo geschiedde: tussen vier en zeven vond in de kantine de A-Eskwadraat diesborrel plaats. Stafleden van de faculteiten, commissies en besturen van andere verenigingen waren uitgenodigd. En ze kwamen, sommige wat meer, andere wat minder. In ieder geval was het gezellig en heeft A-Eskwadraat weer wat mooie kado's gekregen: o.a. een baksteen, een politieauto, een paar flessen wijn en geen Bokma. Het was een fijn feestje.
A-Eskwadraat bestuur.

Vieze blousen.

Nadat het gebulder van het lachen gestopt was, vond ik dat ik mijn publiek iets uit te leggen had. Het was namelijk helemaal niet de bedoeling dat men hard zou gaan lachen. De kleur van mijn blouse was niet ontstaan door een 90 graden-bontwas, het was de bedoeling dat deze zogenaamde zalm-rose blouse mij sjiek stond. Uit de tekst die dan ook op de achterkant in Bordeaux-rode koeieletters was te lezen, kon men afleiden dat deze blouse uitgezocht was om de bèta-bedrijvendagcommissie herkenbaar te maken. En zo'n blouse moet, als we daarmee A-Eskwadraat en U.S.S. Proton willen representeren naar bedrijven toe, natuurlijk wel netjes en liefst ook een beetje sjiek zijn. Maar goed, het doel van de blouse was dan misschien iets te hoog gegrepen, hij heeft wel voor een hoop hilariteit onder een aantal A-Eskwadraat-leden gezorgd, en dat is natuurlijk ook niet niks.

Die bedrijvendag was trouwens een geslaagde onderneming. De opkomst was iets lager dan verwacht (zo'n 50 mensen per lezing), maar het verliep allemaal geheel zoals gepland. Er waren op 17 februari 10 grote en 2 kleinere bedrijven die zich d.m.v. een lezing en een stand in de hal van Trans I hebben geprofileerd. Zowel de deelnemers als de bedrijven hebben te kennen gegeven dat het heel zinvol was om op zo'n informele manier onderling contact te zoeken. En er hebben zich ook vrij veel mensen ingeschreven voor de sollicitatietraining die op 24 en 25 februari gehouden wordt.

En bovendien zijn er weer een aantal mensen in het bezit van de inmiddels door het snoeibeleid van vorig jaar beroemd geworden Fokker-planten, pennen en posters (die van een vallende poes staat bijvoorbeeld erg goed in mijn huiskamer). Al met al kunnen we dus concluderen dat de bèta-bedrijvendag weer een daverend succes was. En ere wie ere toekomt: wat zou er gebeurd zijn als we begonnen waren met niet zulke in het oog springende blousen?

Helko.
Bedrijvewatte? Oh, hahaha...

Feest.

Ik snap niet dat jullie dit doen. Dit is toch geen muziek. Een beetje voorgeprogrammeerde dreunen, iedere sukkel kan dit maken. Zo (ongeveer) sprak een boze en verontruste A-Eskwadrater over de band op het afgelopen SWING-feest.

Omdat de feestcommissie een keer een groots en ander feest wilden organiseren hadden ze een house-band met licht- en videoshow geregeld. Wat gaaf! Ik ben echt helemaal uit m'n dak gegaan!, was een van de reacties. De meningen over het feest en vooral over de house-band liepen duidelijk nogal uiteen. Wil je voortaan mee kunnen praten? Kom op het volgende SWING-feest!


Tweede orde eikels

Als je aan een buitenstaander vertelt dat je wiskunde studeert dan is de eerste reactie vaak: Dat heb ik nooit gekund. Dit is dus vanaf nu een eikel! Ook reacties als: Daar was ik heel goed in vallen hieronder. Je kunt met zo'n antwoord niets. Het gesprek valt dood.

Ieder vak heeft denk ik dit soort antwoorden en volgens mij zijn het steeds dezelfde eikels die ze geven. Voor Informatica zal het wel zoiets zijn als: Ik snap niks van computers, voor rechten iets als: Kun je dan advocaat worden. Voor theologie wordt je dus een dominee en voor psychologie: Kun je daar iets mee.

Tweede orde eikels echter zijn nog veel erger. Het zijn de figuren die zinspelen op reacties van 1e-orde eikels. Bijvoorbeeld met: Dan zegt iedereen zeker..., of, als antwoord op de vraag: Wat studeer je?, antwoorden met: Dat wil je niet weten, om het in de volgende zin alsnog te vermelden. Het gesprek valt nu niet dood nee. Alleen het onderwerp is niet interessant, er is toch veel meer te vertellen dan over je studie. Nee, geef mij maar een eerste orde eikel.

Erik Heijne wil liever anoniem blijven. Hmmm, waarom toch?


Goedmakertje??

Een goedmaker is, normaal gesproken, iets waarmee men gedaan onrecht of gemis tracht te compenseren. Toen ik van BTW nr. 9 de achterkant las, viel mijn oog op het woord goedmakertje met daarnaast een pijltje naar links, hetgeen schijnbaar betekent dat links van het pijltje een goedmakertje staat. Nadat ik eerst een vergrootglas heb opgezocht, was ik in staat om de krabbels boven de rechthoekjes te lezen. Daar blijkt zowaar BLIZZ... te staan.

Het goedmakertje bestaat dus uit een extra, verkleinde BLIZZ..., die jammer genoeg met het blote oog niet te lezen cq. te bekijken is.

Zou de redactie van dit blaadje daarom het verkleinwoord -tje hebben toegevoegd?

Een lezer.
Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal:

goed'maken, (maakte goed, heeft goedgemaakt), (overg.) 1. (onkosten of uitgaven) dekken, bestrijden: de kosten van die uitvoering worden niet door de ontvangsten goedgemaakt;-2. (bedreven kwaad) door andere daden ongedaan maken, doen vergeten: zij poogde haar onbeleefdheid weer goed te maken;-3. (van een gebrek of tekortkoming) vergoeden: haar lieftalligheid maakt veel goed;-4. (verkeerde handelingen) goedpraten: zij kan haar gedrag niet goedmaken, niet verklaren;-5. (beweringen) aannemelijk maken: ik zal haar haar beweringen laten goedmaken, laten bewijzen;-6. (beloften enz.) gestand doen, waarmaken: zij zal, als de gelegenheid zich aanbiedt, haar bedreiging goed maken.

II. goed zn. o. (-eren), 1. de hoedanigheid van goed: het kind weet nog geen verschil tussen goed en kwaad;-2. al wat of iets dat goed is: (bijb.) de boom der kennisse des goeds en des kwaads (Gen. 2:9); men moet kwaad met goed vergelden; zulke taal doet meer kwaad dan goed; er is geen goed aan te doen, alle pogingen om het in orde te brengen zijn vergeefs;-ik kan daar geen goed meer doen, al wat ik doe wordt verkeerd opgenomen, ik heb er al mijn invloed verloren; -(spr.) wie goed doet, goed ontmoet, betoonde goedheid wordt te eniger tijd beloond;-ik wens u alles goeds, het beste;-dat heeft haar geen goed gedaan, dat was niet gunstig voor haar;-hij is niet lekker (lekkerbekkig), maar best graag wat goeds; -3.\ iemands nut, voordeel: (gew.) 't is voor uw eigen goed, om uw bestwil;-(w.g.) iets ten goede gebruiken, zich ervan bedienen tot nut van zichzelf of anderen, inz. van spijs en dranken die men nuttigt;-zich te goed doen, haar hart ophalen, volop genieten (inz. van spijs en drank): zij deed zich te goed aan het warme maal; -ten goede komen, te baat komen: dat alles komt hem ten goede, hij heeft er het voordeel van;-iemand iets ten goede houden, het hem niet ten kwade duiden: houd mij ten goede, zo ik u stoor;-[...]

ma'ker, m. (-s), 1. (bijb.) Schepper;-2. vervaardiger;-3. kaaskop waarin de kaas gemaakt wordt.

verklein'woord, o. (-en), (taalk.) vorm van een zn. met een verkleiningsuitgang, diminutief, waardoor de bedoelde persoon of zaak als klein of gering in haar soort wordt voorgesteld, of wel met een bep. gevoelsnuance gebruikt, b.v. gemoedelijkheid, zoals in vriendje (als aanspreekvorm), zonnetje, dagje, een aardig behangetje; geringschatting, zoals in ventje; spottend, zoals in goedmakertje; bescheidenheid, schatje, mannetje;-ook bw. komen in het Ndl. met zo'n uitgang voor: liefjes, luchtigjes enz.

I. blind, bn. bw. (-er, -st) 1. niet kunnende zien: zij is blind, blind geboren;-blinde vlek, plaats waar de gezichtszenuw in het oog treedt, ongevoelig voor lichtprikkels;- blinde vink, zie Vink;-een blind paard kan er geen schade doen, gezegd van een armoedige, ontredderde, vervallen boedel;- ziende of willens blind zijn, iets wat duidelijk zichtbaar is niet zien of niet willen zien, meest oneig.;-zich blind kijken, staren (op), er zo ingespannen en lang naar kijken dat men niets meer onderscheidt, meest fig.: op één zaak te veel letten, zodat men daardoor alle andere uit het oog verliest;-[...]


Error